ALLE CATEGORIEËN
Bezoek ons op:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Naam vennootschap


Special Home Solutions bvba
Mosstraat 42A
B-3920 Lommel
BTW: BE 0670 837 647
info@specialhomesolutions.eu
+32-484 210 504Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Special Home Solutions bvba (afgekort SHS), een bvba met maatschappelijke zetel te Mosstraat 42A, Lommel, België, BTW BE 0670 837 647, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, (hierna '[SHS') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SHS moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, ook als deze voorwaarden zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SHS aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De opgegeven prijs bevat enkel het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijgevoegde foto(‘s) zijn puur decoratief bedoeld en kunnen afwijken van de beschrijving van het artikel en /of elementen tonen die niet in de omschrijving zitten omvat en bijgevolg dus niet in de prijs inbegrepen.
Indien er voor uw bestelling extra kosten, zoals verzend-, verpakkings-, reservatie-, of administratieve kosten e.d. worden aangerekend, zullen deze apart worden vermeld.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SHS niet. SHS is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SHS is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Tenzij anders vermeld, kunnen onze artikelen worden aangekocht door klanten woonachtig binnen de Europese Unie.
SHS doet geen toezeggingen dat de artikelen op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten België en het toegang verkrijgen tot deze site vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal of onwettig is, is verboden. Indien u verkiest toegang tot deze site te verkrijgen van locaties buiten België, dan doet u dit op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetgeving.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SHS. SHS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
SHS is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

Elke klant woonachtig binnen de Europese Unie heeft het recht om, mits naleving van de wettelijke verplichtingen, onze producten via onze webwinkel aan te kopen. Bij elke bestelling ontvangt u van SHS een opdrachtbevestiging van uw aankoop. De aankoop komt pas dan tot stand na dat de klant van SHS deze bevestiging heeft ontvangen.
Betalingen kunnen voldaan worden via:
- via Bancontact
- via Creditkaart
- via overschrijving
- via Ideal
- via Sofortbanking
- Betaling bij afhaling


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De artikelen worden in principe, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, bij de klant aan huis geleverd. De goederen zullen in principe bij de klant enkel worden gelost. Elk verder, zowel horizontaal als verticaal, transport is in principe ten laste van de klant.
Eventueel kunnen de goederen, na afspraak, aan het door SHS opgegeven adres worden afgehaald.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Special Home Solutions, op straffe van verval van elk recht.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door SHS was geboden. SHS is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Special Home Solutions.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Special Home Solution te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Special Home Solutions mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het
verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Special Home Solutions bvba klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Special Home Solutions bvba, Mosstraat 42A, B-3920 Lommel.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
*gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
* artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
* artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
* artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten):
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de SHS klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Special Home Solutions bvba.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant SHS zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korterenlevensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van SHS is bereikbaar op het telefoonnummer +32 484 210 504, via e-mail op specialhomesolutions@gmail.com of per post op het volgende adres: Special Home Solutions bvba (SHS), Mosstraat 42A, B-3920 Lommel.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Special Home Solutions beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Special Home Solutions bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Special Home Solutions bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u door middel van uw bestelling afsluit en om u geheel vrijblijvend informatie van SHS toe te sturen. Wenst u ook informatie via e-mail te ontvangen, geef ons dan ook uw e-mailadres door. SHS behandeld uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
U ka de gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren ten alle tijden opvragen, laten verbeteren, wijzigen of volledig laten schrappen. U kan tevens weigeren dat SHS uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.
Het volstaat om dit verzoek schriftelijk aan te vragen op ons adres: Special Home Solutions bvba, Mosstraat 42A, B-3920 Lommel, of via e-mail specialhomesolutions@gmail.com . Indien van toepassing is de klant zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Special Home Solutions bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
SHS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Special Home Solutions bvba, Mosstraat 42A, B-3920 Lommel, of via specialhomesolutions@gmail.com .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Special Home Solutions bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Special Home Solutions bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Special Home Solutions bvba kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop uitgevoerd na deze wijzigingen, houdt de aanvaarding door de klant van deze nieuwe Voorwaarden in.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van België bevoegd.

Registreer voor onze nieuwsbrief
We delen nooit je e-mail adres met derden